Links

Her på siden har vi samlet links på særligt relevante samarbejdspartnere og organisationer.

Baglandet København er en del af Alliancen for Anbragte Børn og Unge. De andre medlemmer nævnes her i alfabetisk rækkefølge:

Børns Vilkår

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes. De har bl.a. BørneTelefonen, hvor du kan ringe, hvis du mangler rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte. De har også en ForældreTelefon, som du kan bruge, hvis du er forældre, og en FagTelefon, hvis du arbejder med børn og unge. Du kan også få hjælp til børnsamtalen, hvis du har en sag i kommunen eller i Familieretshuset og du kan få en bisidder, hvis du har en erstatningssag. Læs mere på https://bornsvilkar.dk/

DAV, de anbragtes vilkår, logo, Baglandet københavn
De Anbragtes Vilkår er en forening for dig, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Her kan du få rådgivning ift. til dine rettigheder som anbragt og være med i netværksgrupper. De Anbragtes Vilkår blander sig i debatten om anbringelsesområdet, fordi de ønsker at være en stærk stemme for nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Læs mere på http://deanbragtesvilkar.dk


Foreningen Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i stigende grad fokuserer, inkluderer og accepterer psykisk sårbare. Det Sociale Netværk har taget initiativ til etableringen af PsykiatriNetværket og står også for en række projekter, der hjælper alt fra unge og ældre til pårørende og syge herunder headspace, som er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Læs mere på https://www.psykisksaarbar.dk/Forside og https://www.headspace.dk


Foreningen Børn og Unges Trivsel har til formål at fremme trivsel og sundhed for børn og unge op til 30 år for at forebygge at sociale problemer udvikler sig. Foreningen støtter, igennem Projekt UNIK, op om nuværende og tidligere anbragte børn og unge mellem 15-30 år. Tilbuddet er gratis. Læs mere på https://børnogungestrivsel.dk og http://projektunik.børnogungestrivsel.dk


Lær for Livet er et landsdækkende seks-årigt læringsprogram for anbragte børn og samarbejder med danske kommuner og frivillige. Der optages hvert år op mod 100 nye børn. Læs mere på https://laerforlivet.dk


MENTORBARN arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør de ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. Læs mere på https://mentorbarn.dk


Plejefamiliernes Landsforening (PLF) arbejder for bedre vilkår for plejefamilier og deres plejebørn. PLF har også Projekt Netværket, som har netværksgrupper for anbragte børn og unge fra 8 – 17 år og netværksgrupper for plejeforældre. Læs mere på https://plejefamilierne.dk og http://projekt-netvaerket.dk


TABUKA er landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte. Landsforeningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker, der er eller har været anbragt uden for hjemmet. TABUKA arbejder for at bryde den følelse af marginalisering, mange nuværende og tidligere anbragte har, ved at fungere som talerør. Læs mere på http://tabuka.dk

Apps 


Udsat i Danmark er en app under Hus Forbi, som er udviklet til at skabe et landsdækkende overblik over sociale tilbud til mennesker som kæmper med hjemløshed, misbrug, ensomhed og andre problemstillinger. Her kan du finde mange forskellige tilbud, men desværre så opdateres appen ikke lige nu, så du kan ikke oprette tilbud, men Hus Forbi arbejder på sagen. Appen kan sagtens hentes ned alligevel. Læs mere på http://www.husforbi.dk/udsat-i-danmark/

Andre links (alfabetisk rækkefølge)


Anbragt i historien er en database udsprunget af et dataforskningsprojekt om livet og vilkårene for børn og voksne, som har været anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre og epileptikere. Anbragt i historien har indsamlet litteratur, arkivmateriale (billeder og film) og øjenvidneberetninger. Du kan fx søge under øjenvidneberetninger på anbringelse og forskellige tidsperioder. Læs mere på https://www.anbragtihistorien.dk/


På Børnebasen kan du søge efter virksomheder, foreninger, organisationer og frivillige/gratis tilbud i hele Danmark, som arbejder på børne- familieområde. Målgruppen er børn og unge mellem 0-23 år, men du kan også finde familierettede tilbud. Mange kommuner bruger børnebasen, fordi den samler alle tilbud og er en effektiv søgeplatform. Læs mere på https://www.boernebasen.dk/ 


Børnehjælpsdagen er en dansk, almennyttig hjælpeorganisation, som hjælper anbragte børn og udsatte unge. Du kan deltage i deres tilbud, som er baseret på projekter, forskellige camps og 1-dags-arrangementer, som afholdes i hele landet. Du kan læse mere på https://www.bhd.dk/


Børneportalen er din vej til hjælp, klagemuligheder og viden om rettigheder. Her kan du, hvis du er barn eller ung, finde frem til netop den rådgivning, du har brug for. Du kan også blive klogere på dine rettigheder og finde ud af, hvor og hvordan du klager. Under ”Har du brug for hjælp” er der forskellige emner som f.eks. mobning, anbragt, ensomhed og mange flere. Under hvert emne kan du læse mere om hvilken hjælp du kan få. Læs mere på www.boerneportalen.dk


Børnerådet er et statsligt råd, som er politisk uafhængigt og som skal sikre børn og unges rettigheder. Børnerådet arbejder bl.a. for at aktivt inddrage børn og unges synspunkter i rådets arbejde,overvåger forholdene for børn og unge samt arbejder systematisk for udvikling af viden om børn og unges livsbetingelser. Du kan læse mere på www.boerneraadet.dk


Børnesagens Fællesråd er Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation. Børnesagens Fællesråds overordnede vision er, at alle børn og unge i Danmark har opvækstvilkår, som sikrer deres trivsel og tryghed – og deres ret til udvikling, sundhed, deltagelse og selvbestemmelse. Der ligger en oversigt over deres projekter, hvor du kan få mere information. Læs mere på http://boernesagen.dk


Børnetinget er en online brevkasse for dig, som er eller tidligere har været anbragt. Her har du mulighed for at skrive ind om alt det, du har på hjertet. Det er frivillige voksne, der selv har været anbragte, som svarer på dine spørgsmål. Børnetinget har også en oversigt over netværksgrupper i hele landet, og informerer om dine muligheder og rettigheder som anbragt.Læs mere på https://boernetinget.dk/forside


De 4 Årstider er et kommunalt tilbud og sted for unge og børn, som er eller har været anbragt udenfor hjemmet og tilbyder værested med mulighed for fællesspisning, fælles aktiviteter og rådgivning og efterværn i forbindelse med udslusning fra plejefamilie eller døgninstitution. Læs mere på https://deungeshus.kk.dk/artikel/de-4-aarstider


FADD er en interesseorganisation, hvis centrale opgave er at varetage døgninstitutionernes interesser og sætte dagsordenen for den socialpædagogiske debat på børn- og ungeområdet. Læs mere på https://www.fadd.dk/


ForældreLANDSforeningen har til formål igennem en bred vifte af aktiviteter, kurser og rådgivning at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet. Læs mere på http://fbu.dk/


headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge fra 12-25 år og har 18 centre i landet. Her kan du tale med en frivillig om lige det, du har brug for, men du kan også chatte. Der er ingen ventetid, men du kan også aftale en tid på forhånd. Du kan komme anonymt. Læs mere på https://www.headspace.dk/


LOS står for Landsorganisationen for sociale tilbud, og er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde. LOS har en søgemaskine, så du kan finde de sociale tilbud, som f.eks. findes i Københavns Kommune. Læs mere på www.los.dk


LIVSVÆRK er en forening for børn og unge, der i en periode af deres liv har brug for særlig støtte og omsorg. LIVSVÆRK består ca. 20 institutioner med professionelle voksne, der deler hverdag med børn, unge og familier i hele Danmark. Læs mere på https://livsvaerk.org

Molis

Molis er en privat psykologisk praksis, men de har en oversigt, hvor du kan se, hvor der er mulighed for at få gratis psykolog og rådgivning. Læs mere på https://www.molis.dk/gratis-psykologsamtaler-og-raadgivning


Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier. Hos Mødrehjælpen kan du tale/chatte med en rådgiver, få gratis og uvildig retshjælp, de har rådgivningshuse og børnetøjsbutikker. Du kan læse mere på www.moedrehjaelpen.dk


Socialpædagogernes Landsforbund er en fagforening for socialpædagogerne. Her kan du søge råd, hvis du arbejder inden for området og er familieplejer, studerende, privatansat, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere på www.sl.dk